ODA ORGANLARI


TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 15. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

 

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 15. Olağan Genel Kurulu delegelerin ve konukların katılımı ile 29 Şubat 2020 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul kapsamında yapılan sosyal ve mesleki durum analizi, sorunlar ve çözüm önerileri maddeler halinde aşağıdaki şekilde vurgulanmıştır.

 

  1. Genel Kurulumuzun başında vurgulanmış olduğu üzere geçtiğimiz dönem takibi, anlaşılması ve hazmedilmesi güç olan birçok olaya sahne olmuştur. Ülkemizi olumsuz olarak etkileyen bu olaylar karşısında meslek örgütümüz TMMOB ve TMO geleneğinden aldığı değerleri geleceğe taşımak için her zaman meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın lehinde politikalar üretmeye devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde bu politikalarını zenginleştirerek mücadelesini büyütmeye devam edecektir.
  2. Meslek odalarının öncelikli hedefi; üyelerinin sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmasının sağlanması ve koşullarının iyileştirilmesidir. Son yıllarda iş sağlığı ve iş güvenliği konularında birçok yasal düzenleme yapılmasına rağmen uygunsuz çalışma koşullarına bağlı olarak iş kazaları her geçen gün artmakta, kazaların birçoğu iş cinayetleri ile sonuçlanmaktadır. Yaşanan iş kazaları hem meslektaşlarımızı olumsuz olarak etkilemekte hem de bu konuda hukuksal olarak sorumluluğu olan meslektaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır. Odamızın gelecek dönem bu konuda uygulanabilir politikalar geliştirerek meslektaşlarımızın haklarını savunmaya devam etmeleri gerekmektedir.
  3. Kadına, doğaya, emeğe karşı son yıllarda gerçekleştirilen saldırılar giderek artmaktadır.  Kadınları son yıllarda toplumsal hayatın gerisine itmeye çalışan eğitim sistemi, özellikle esnek ve güvencesiz ucuz emek istihdam modeli ile kazanılmış haklar konusunda sürekli geriye götürmektedir. Üyelerinin %  23’ü kadın olan TMMOB’nde kadın örgütlülüğü de 2009’dan bu yana kurultay ve sempozyumlarla bir araya gelerek; kadın olmaktan kaynaklanan toplumsal algı ve dayatmaların eğitim, iş hayatı, toplumsal hayatta ayrımcılık noktasındaki sorunlarının konuşulduğu geniş bir platform oluşturmuştur. Kadın mühendislerin sosyal statülerinin kazanılması ile ilgili odamızca ayrıca kadına yönelik istihdam arttırma çalışmaları desteklenmelidir
  4. Tekstil ve deri sektörü hem yarattığı katma değer hem de istihdam ettiği kişi sayısı göz önüne alındığında ülkemiz ekonomisi için vazgeçilmez bir sektördür. Öte yandan hem sektördeki kayıt dışı ekonomik hareketler hem de kayıt dışı istihdamlar en çok sektörün emekçisi olan biz mühendis ve tekstil işçilerinin çok zor durumda bırakmaktadır. Sektörün yarattığı katma değerin eşit şekilde paylaşılması ve çalışma hayatının sıkı kurallarla belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemizin de ciddi bir sorunu olan mülteci sorunu kayıt dışı çalışanlar açısından en çok tekstil sektörünü etkilemiş, ucuz iş gücünün en çok görüldüğü sektörlerden biri olmuştur.
  5. Tekstil ve deri sektörü son yıllarda klasik üretim tarzından farklı alternatifler yaratarak teknik tekstillere yönelmektedir. Meslektaşlarımız bu değişime hızlıca ayak uydurmaktadır fakat maddi olarak yeterince karşılığını alamamaktadırlar. Aynı zamanda çevresel duyarlılıkların artmasına bağlı olarak sürdürülebilir üretim için birçok yeni regülasyonlar kullanılmaktadır. Bu sorumluluklar çoğunlukla meslektaşlarımız tarafından taşınmaktadır. Bu durum istihdamı arttırmakla birlikte taşıdıkları riski de arttırmaktadır. Çevrenin korunması ve ekolojik dengenin sağlanması için milli politikalar geliştirerek buna yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
  6. Tekstil Mühendisliği algısının yükseltildiği, kalifiye ve eğitim açısından donanımlı mühendislere ihtiyaç duyulduğunun anlaşılmasıyla İhracatçı Birlikleri’nin başlattığı, Oda yönetimleri ve üniversitelerin katkı koyduğu bir projenin sonucu olarak Tekstil Mühendisliği bölümünü seçen öğrencilerin niteliği ve sayısının arttığı görülmüştür. Tekstil Mühendisliği bu çalışmanın yapılması sonucu hak ettiği değerini tekrar kazanmaya başlamıştır. Öğrenim hayatına sağlanan bu önemli açılımın çalışma hayatını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir.
  7. Geçtiğimiz dönem oda üyelerine yönelik ilk kez uygulanan “Beklenti Anketi”nin sonuçlarının mezuniyet sonrası beklentilerin ne olduğunun anlaşılmasına katkı sağladığı görülmüştür. Bu uygulamanın günümüz şartları göz önünde bulundurarak her dönem yenilenmesi önerilmiştir.
  8. Ülkemizin önde gelen sektörlerinden biri olan Tekstil ve Deri Sektörü ile ilgili olarak sektörün genişletilmesi amacıyla yapılan teşvik uygulamalarının güncel hale getirilmesi her yönü ile nitelik açısından geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Teknik ve akıllı tekstil üretimi, geri dönüşüm verimlilik ve sürdürülebilirlik konularında sadece uygulayıcı değil aynı zamanda hayati olan bu çalışmaları geliştiren bir üretim politikası uygulanmalıdır. Kalkınma planında teknik konuların yanı sıra yereli ve yerelin ihtiyaçlarını gözeten, güvenli çalışma koşullarının ve kaliteli yaşam standardının yükseltilmesi konularını da içermelidir.
  9. Son günlerde özellikle Uzakdoğu ülkelerinden yapılmakta olan tekstil ve deri mamullerinin insan ve çevre sağlığı açısından ciddi etkilerinin olduğu gözlenmektedir. Bu durumun önlenmesi için yapılan denetlemelerin konusunda uzman mühendisler tarafından gerçekleştirilmesi açısından ilgili kamu kurumlarında özellikle tekstil ve deri mühendislerinin istihdamı sağlanmalıdır.
  10. Tekstil ve deri iş kollarında uygulanacak gelecek politikaların belirlenmesinde söz sahibi olabilmek için en önemli husus örgütlü gücümüzün arttırılmasıdır. Üyelerin aktif katkısı ile düzenlenecek eğitimler, konferanslar, çalıştay ve paneller mesleki farkındalığı arttırarak meslek ile ilgili düzenlemelerde yer almamızı sağlayacaktır. Bu açıdan yeni üye kazanımı ve buna dair yapılacak örgütsel çalışmaların genişletilmesi odamız açısından önem taşımaktadır.

      

Özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik, ekolojik üretime katkı sağlayacak ve güçlü kalkınma politikalarıyla güçlü bir Türkiye’ye ulaşma yolunda TMMOB’nde kadın ve erkek eşit bir şekilde, yan yana yaşamın her alanında çalışmaya ve üretmeye devam edecektir. Üretim potansiyeli ve işgücü sayısı bakımından ülkemizin kalkınmasında önemli yeri olan tekstil ve deri sektörünün sorunlarının çözümleri Tekstil ve Deri Mühendislerinin toplumsal ve yasal sorumluluğunu yerine getirip, meslek odalarında örgütlenmeleri ile mümkün olacaktır. Tüm bu süreçlerde Tekstil Mühendisleri Odası yeni çalışma döneminde de örgütünden ve üyelerinden aldığı güçle çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

                                                                                                                                                                                   

29.02.2020