Arşiv / Archive

 

Tekstil ve Mühendis  (The Journal of Textiles and Engineer) - ISSN:1300-7599
Yıl/Year:18   -   Sayı/Issue:83
Kapak/Künye   Cover Page

Filtrasyon Materyallerinin İletkenlik Özelliğinin Plazma Yüzey Modifikasyonu İle Geliştirilmesi Olanaklarının Araştırılması
Investigating The Possibilities of Improving The Conductivity Characteristic of Filter Media by Plasma Surface Modification
O.E.Keçeci, B.Kutlu, S.Yeşilpınar 
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Haşıl Prosesinin Önemi, Maliyet Analizi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
The Importance of Sizing Process, Cost Analysis, Problems Encountered and Suggestions for Solutions
E.C.Sabır, Ç.Sarpkaya
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

İplik Tipi ve İplik Sevk Sisteminin %100 Pamuklu Süprem Kumaşlarda May Dönmesine Etkisi
Effects of Yarn Type and Yarn Feeding System On Spirality of The Single Jarsey Fabrics Made of 100% Cotton Yarn
A.Yener, Y.Korkmaz
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Askı ve Atlamanın Düz Örgü Kumaşların Isıl Konfor Özelliklerine Etkileri
Effects of Tuck and Miss Stitches On Thermal Comfort Properties of Plain Knitted Structures
G.Ertekin, A.Marmaralı
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

Şekil Hafızalı Alaşımlar ve Tekstil Malzemelerinde Uygulamaları
Shape Memory Alloys and Applications On Textile Materials
A.Bedeloğlu
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

Mikroliflerin Üretim Yöntemleri, Özellikleri ve Kullanım Alanları
Production Methods, Properties And Applications of Microfibers
A.D.Gün, B.Demircan, A.Şevkan
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tekstil ve Mühendis  (The Journal of Textiles and Engineer) - ISSN:1300-7599
Yıl/Year:18   -   Sayı/Issue:82
Kapak/Künye   Cover Page

Katyonik Boyarmaddelerin Bazı Zararlı Bakterilere Karşı Etkisinin Belirlenmesi
Determination of Antibacterial Activity of Cationic Dyes Against Some Harmful Bacteria
M.Tutak, F.Gün 
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Kaplama ve Emdirme Aplikasyon Yöntemlerinin Kombinasyonu İle Üretilen Melez Kumaşların Performans Özelliklerinin Belirlenmesi
The Determination of The Performance Properties of The Hybrid Fabrics Produced by Combinaton of The Coating and Pad Batch Application Methods
Ğ.Asker, O.Balcı, F.Topçal
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Yağlama İşleminin Dikiş İpliklerinin Özellikleri ve Dikiş Performansı Üzerine Etkileri
The Effects of Lubrication on The Properties and Seam Performances of Sewing Threads
A.Gürarda, B.Meriç Kaplangiray, M.Kanık
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Selüloz Esaslı Doğal Liflerin Kompozit Üretiminde Takviye Materyali Olarak Kullanımı
Usability of Cellulose Based Natural Fibers As Reinforcement Materials in Composite Manufacturing
Y.Bulut, U.H.Erdogan
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

Teknik Tekstiller - Otobüs Koltuk Döşemelerinde Kullanımı ve Uygulanan Test Yöntemleri
Technical Textiles - Their Usage As Bus Seat Upholstery Fabric and Test Procedures Applied
S.Mezarcıöz, S.Mezarcıöz, R.T.Oğulata
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tekstil ve Mühendis  (The Journal of Textiles and Engineer) - ISSN:1300-7599
Yıl/Year:18   -   Sayı/Issue:81
Kapak/Künye   Cover Page

Askeri ve Kamu Kurumlarına Ait Binaların TEMPEST Güvenliği İçin Farklı Yapıda Dokuma Kumaş Geliştirilmesi
Development of Woven Fabrics Having Different Structure For TEMPEST Safety of Military and Government
Buildings
S.Bilgin, Ö.Sarıtaş, G.Okyay, H.G.Örtlek 
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Katyonizasyon İşleminin Pamuklu Kumaşların Bazı Özelliklerine Etkisi
The Effect of Cationization Process On Some Properties of Cotton Fabrics
Ş.S.Uğur, M.Sarıışık, A.H.Aktaş
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Renk Reçetesi Tahminlenmesinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı
Neural Networks Model on Color Recipe Prediction
N.Onar
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Eğirme Sisteminin İplik Özelliklerine Etkileri
Effects of Spinning System on Yarn Properties
M.Kılıç, G.B.Kılıç, A.Okur
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

Yüksek Performanslı Tekstiller İçin Nanoteknoloji Uygulamaları
Nanotechnology Applications for High Performance Textiles
M.Yanılmaz, H.Karakaş
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tekstil ve Mühendis (The Journal of Textiles and Engineer)  -  ISSN: 1300-7599
Yıl/Year:17  -  Sayı/Issue:80
Kapak/Künye     Cover Page

Denim Kumaşların Rubia Tinctorum L. (Kökboya) İle Boyanması Üzerine Bir Araştırma
A Research on Dying of Denim Fabrics with Rubia Tinctorum L. (Madder)
G.Erkan, K.Şengül, S.Kaya
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Hazır Giyim Endüstrisi İçin Üretim Sistem Yaklaşımları
Production System Approaches for Ready Made Garment Industry
E.Çoruh
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Materyal, Üretim Teknolojisi ve Kumaş Yapısının Termal Konfora Etkileri
Effects of Material, Production Technology and Fabric Structure on Thermal Comfort
E.Öner, A.Okur
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Küçük Çaplı Yuvarlak Tekstil Malzemeleri ve Üretimleri
Small Diameter Circular Textile Materials and Their Manufacturing Methods
A.S.Soydan, A.Kurbak
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekstil ve Mühendis (The Journal of Textiles and Engineer)  -  ISSN: 1300-7599
Yıl/Year:17  -  Sayı/Issue:79
Kapak/Künye     Cover Page

Sol-Jel Yöntemi İle Düşük Sıcaklıkta Polietilen Tereftalat Dokusuz Yüzey Kumaşların İndiyum Çinkooksit Çözeltiler İle Kaplanması
Coating of Polyethylene Teraphthalate Nonwoven Fabrics With Indium Zinc Oxide Solutions at Low Temperature by Sol-Gel Process
X. Tao, V.Koncar, C. Dufour, N. Onar, A. Akşit
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Elektriksel Olarak İletken Tekstil Yapıları, Üretim Yöntemleri ve Kullanım Alanları
Electrically Conductive Textiles, Production Methods and Usage Areas
A. (Çelik) Bedeloğlu, N.Sünter, Y.Bozkurt
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Hazır Giyim Sanayinde Giysi Bakım Etiketlerinin Önemi Üzerine Bir Araştırma
A Study on The Importance of Garement Care Labels in the Apparel Industry
V.Dal, A.Özbek
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Filtrasyon Tekstilleri: Kullanılan Hammaddeler, Üretim Yöntemleri ve Kullanılan Alanlar
Filtration Textiles: Materials, Production Processes and Application Areas
S.Aslan, S.Kaplan
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

ODA'DAN HABERLER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekstil ve Mühendis (The Journal of Textiles and Engineer)  -  ISSN: 1300-7599
Yıl/Year:17  -  Sayı/Issue:78*
Kapak/Künye     Cover Page

Mıknatıssal Saçtırma Sistemi İle Metal Kaplanan Polipropilen Liflerin Antistatik ve Antibakteriyel Özellikleri
Anti Static and Anti Bacterial Properties of Metal Coated Polypropylene Fibers by Magnetron Sputtering
L.Özyüzer, Z.Meriç, Y.Selamet, B.Kutlu, A.Cireli
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Çok Katmanlı Dokuma Karbon Epoksi Kompozit Malzemelerde Tek Eksenli Gerilme Altında Hasar Başlama ve Yayılma Özelliklerinin Araştırılması
An Investigation of Damage Initiation and Progression Properties in Multi-Layer Woven Carbon-Epoxy Composite Materials in Uni-Axial Tension
M.Karahan 
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Akustik Özellikleri Geliştirilmiş Örme Kumaş Tasarımı
Knitted Fabric Design With Enhanced Acoustic Properties
M.K.Öztürk, B.U.Nergis, C.Candan
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Filament İnceliğinin Mikrolif Örgü Spor Giysiliklerin Performans Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Effects of Filament Fineness on the Performance Properties of Microfiber Knitted Sportswear Fabric
H.K.Kaynak, O.Babaarslan
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

* Makaleler 16-18 Mayıs 2010 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen IV. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi sözlü sunumları arasından seçilmiştir.
* Tha papers are chosen from the oral presentations of IV.International Technical Textiles Congress (held on 16-18 May 2010 in Istanbul-Turkey)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekstil ve Mühendis (The Journal of Textiles and Engineer)  -  ISSN: 1300-7599
Yıl/Year:17  -  Sayı/Issue:77
Kapak/Künye     Cover Page

Nano Poliüretanın El Örgü İpliklerinde Anti-Pilling Ajanı Olarak Kullanılabilirliği
Usage of Nano Poly Urethane As Anti Plling Agent for Hand Knitting Yarns
M.Karaboyacı, Ş.S.Uğur
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Rejenere Selüloz Liflerinin Kompresyon Çoraplarının Isıl Konfor Özelliklerine Etkisi
Effects of Regenerated Cellulose Fibers on Thermal Comfort Properties of Compression Stockings
N.Oğlakçıoğlu, A.Marmaralı 
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Negatif Poisson Oranına Sahip (Auxetic) Malzemeler ve Kullanım Alanları
Negative Poisson Ratio (Auxetic) Materials and Their Applications
M.Uzun
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

İtfaiye Elbiseleri Tasarımında Son Gelişmeler
Latest Developments of Design for Firefighters' Protective Clothing
E.Y.Bulgun, M.Yılmaz
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tekstil ve Mühendis (The Journal of Textiles and Engineer)  -  ISSN: 1300-7599
Yıl/Year:16  -  Sayı/Issue:75/76
Kapak/Künye     Cover Page

Elektro Çekim Yöntemi İle Alginat İçeren Nanolifli Yüzey Üretimi ve Çapraz Bağlama İşlemi İle Suya Dayanıklı Hale Getirilmesi
Production of Electrospun Nanofibrous Mat Containing Alginate and Providing of Water Resistance with Crosslinking
G. Coşkun Üstündağ, E.Karaca
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

İğnelenmiş Dokusuz Yüzey Filtre Kumaşlarında Takviye Malzemesinin ve İğneleme Yoğunluğunun Kopma ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi
The Effetc of Needling Intensity and Reinforcement Material on The Breaking and Tear Strength of Needle-Punched Filter Cloth
G.Doğan, M.Tercan, M.E.Yüksekkaya
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Türkiye ve Denizli'de Ev Tekstillerine Genel Bir Bakış
A General Overview of Home Textiles in Denizli and Turkey
G.Durur, O.Parer
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Atkı ve Çözgü Yatırımlı Örme Yapılarının Atkılı Düz Örme Makinelerinde Üretimi
Manufacture of Warp and Weft Inlaid Knitted Sturcures on Flat Knitting Machines
T.Alpyıldız, A.Kurbak
Özet/Abstract Tam Metin/FullText

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekstil ve Mühendis (The Journal of Textiles and Engineer)  -  ISSN: 1300-7599
Yıl/Year:16  -  Sayı/Issue:73/74
Kapak/Künye     Cover Page

İplik/İplik ve İplik/Metal Sürtünme Katsayısı İle Bazı İplik Özellikleri Arasındaki İlişki
Yarn-to-Yarn and Yarn-to-Metal Friction in Relation to Some Properties of Yarn
S.Altaş, H.Kadıoğlu
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

İpliklerde Sürtünme Özelliği: Önemi ve Ölçüm Yöntemleri
Yarn Friction Properties: Importance and Test Methods
G.Balcı, V.Sülar
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Ring, Penye ve Kompakt İpliklerden Örülen Temel Atkılı Örme Kumaşların Patlama Mukavemetleri Üzerine Bir Araştırma
A Research on Bursting Strengths of Weft Knitted Fabrics Knitted From Combed, Ring and Compact Yarns
M.Akaydın, Y.Can, Ö.Ören, M.A.Özerdoğan
Özet/Abstract Tam Metin/FullText

Siklodekstrinler ve Tekstil Uygulamaları
Cyclodextrins and Their Textile Applications
N.G.Şengöz, İ.Öztanır
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekstil ve Mühendis (The Journal of Textiles and Engineer)  -  ISSN: 1300-7599
Yıl/Year:15  -   Sayı/Issue: 72
Kapak/Künye     Cover Page

Pirol/Anilin Kopolimerleri İle Kaplanan PET Nonwoven Kumaşların Yapısal ve Elektriksel Özellikleri
Structural and Electrical Properties of PET Nonwoven Fabrics Coated With Pyrrole/Aniline Copolymers
X.Tao, V.Koncar, C.Dufour, N.Onar, A.Aksit
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Elektromanyetik Radyasyona Karşı Koruyucu Tekstillerin Ekranlama Etkinliği (SE) Ölçüm Yöntemleri
Measurements Methods Shielding Effectiveness of Protective Textiles Against Electromagnetic Radiation
G.Kılıç, H.G.Örtlek, Ö.G.Saraçoğlu
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Kumaşlarda Hava Geçirgenliği
Air Permeability of Fabrics
R.Befru Turan, A.Okur
Özet/Abstract Tam Metin/FullText

Dokuma Esnasında Çözgü Gerginliğinin Tezgah Eni Boyunca Değişimi
Warp Tension Variation Over The Warp Width During Weaving
G.Süle
Özet/Abstract Tam Metin/Full Text

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekstil ve Mühendis (The Journal of Textiles and Engineer)  -  ISSN: 1300-7599
Yıl/Year:15  -   Sayı/Issue: 70/71
Kapak/Künye     Cover Page

Oksijen Plazma Yüzey İşleminin Karbon Lif Mukavemetine Etkisi
Effect of Oxygen Plasma Surface Treatment on Carbon Fiber Strength
S.Erden, H. Yıldız
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Kaplama veya Laminasyon Teknikleri İle Üretilen Kumaşların Genel Özellikleri ve Performans Testleri
General Properties and Performance Tests of Fabrics Produced by Coating and Lamination Techniques
Y.Bulut, V.Sülar
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Pamuklu Mamüllerin İyonik Modifikasyon Yardımıyla Kolay Bakım Özelliklerinin İncelenmesi
An Investigation of Easy Care Properties of Cotton Fabrics by Ionic Modification
M.Oktav, H.Dayıoğlu
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Yuvarlak Örme Makinelerinde Kumaş Gramajına Etki Eden Faktörler
An Investigation on The Factors Affecting the Unit Fabric Weight of Circular Knitted Fabrics
E.T.Dönmez, F.Çeken
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekstil ve Mühendis (The Journal of Textiles and Engineer)  -  ISSN: 1300-7599
Yıl/Year:15   -   Sayı/Issue: 69

Kapak/Künye     Cover Page

Bazı Tekstil Liflerinin Yüzeylerinin Atomik Kuvvet Mikroskobu İle Nano Boyutta İncelenmesi
Investigation of Surface Morphology of Some Textile Fibers in Nanoscale by Atomic Force Microscopy
Serpil Koral Koç, Aslı Şengönül Hockenberger
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text


Nano Partiküllü Su İticilik Maddeleri İle İşlem Görmüş Pamuk ve Polyester Dokuma Kumaşların Karşılaştırılması
Comperative Valuation of Cotton and Polyester Woven Fabrics Finished with Nanoparticles Water Repellent Materials
A.Özgür Ağırgan, Z.Evrim Kanat, H.Ziya Özek
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Nano Kompozit Polipropilen Filamentlerin Üretimi ve Özellikleri
The Production and The Properties of Nano-Composite Polypropylene Filaments
Nilüfer ERDEM, Ü.Halis Erdoğan, Aysun Akşit
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Yeni Geliştirilen Gümüş Katkılı Antimikrobiyal Tekstil Kimyasalı ve Bu Kimyasal İle İşlem Görmüş Kumaşların Antimikrobiyal Performansları
Antibacterial Efficacy and Laundering Durability of Textile Fabrics Treated by Newly Developed Silver Doped Nanoscaled Bio-Antimicrobial Finishing Agent
Mustafa E.Üreyen, Aslı Çavdar, A.Savaş Koparalı, Aydın Doğan
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekstil ve Mühendis (The Journal of Textiles and Engineer)  -  ISSN: 1300-7599
Yıl/Year:14,   Sayı/Issue: 68
Kapak/Künye     Cover Page

Sentetik Liflerden Üretilen Halat Yapıları ve Kullanım Performansları
Structures of Ropes Produced with Synthetic Fibres and Their Usage Performances
Ayşe Ebru Tayyar, Gonca Alan
Özet/Abstract   Tam Metin/FullText

İnşaat Tekstilleri ve Yeni Uygulamalar
Construction Textiles and Novel Applications
Nilüfer Yıldız Varan, Güngör Durur
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

Üretim Kalite Değerlerinin Belirlenmesi
Determination of Production Quality Values
Maliha Oktav Bulut
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

Bir Konfeksiyon İşletmesinde Ofis Çalışanlarının Kayıp Zamanlarının İş Örneklemesi Yoluyla Belirlenmesi
Determination of Idle Time of Office Workers with Work Sampling Method in a Clothing A Company
Mücella Güner, İnci Yaşatan, A.Aslı İlleez
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekstil ve Mühendis (The Journal of Textiles and Engineer)  -  ISSN: 1300-7599
Yıl/Year:14   -   Sayı/Issue: 67
Kapak/Künye     Cover Page 

Boyanmış Kumaşlarda Farklı Kimyasal Apre Uygulamaları Nedeniyle Meydana Gelen Renk Değişiminin İstatistiksel Olarak Belirlenmesi
Statistical Determination of Color Change on Dyed Fabrics Forming Due To Different Chemical Finishing Applications
Onur Balcı, R.Tuğrul Oğulata
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

Polianilin ve Polipirol Kaplanan Pamuklu Kumaşların Elektromanyetik Koruyuculuk ve İletkenlik Özellikleri
Electromagnetic Shielding and Conductivity Properties of Polyaniline and Polypyrolle Coated Cotton Fabrics
A.Akşit, N.Onar, I.Kayatekin, M.F.Ebeoğlugil, E.Çelik, İ.Özdemir 
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

Halı Üretim Aşamalarının Çözgü İpliklerinin Mukavemetine Etkisi
The Effect of The Carpet Production Steps on The Warp Yarns
Fatma Uskaner, Esin Sarıoğlu
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

Elektromanyetik Çevre Kirliliği ve Bu Kirlilikten Korunmada Tekstil Çözümleri
Electromagnetic Pollution and Textile Barriers for Protection From Electromagnetic Pollution
Gamze Kılıç, Hüseyin Gazi Örtlek, Ömer Galip Saraçoğlu
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

Dokumada Çözgü Gerginliği İle Çözgü Levendinden Beslenen İplik Miktarı Arasındaki İlişkinin Deneysel Araştırılması
Experimental Investigation of Relation Between Warp Tension and Warp Feed From Warp Beam in Weaving
Gülcan Süle
Özet/Abstract  Tam Metin/FullText

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekstil ve Mühendis (The Journal of Textiles and Engineer)  -  ISSN: 1300-7599
Yıl/Year:14    -   Sayı/Issue: 66
Kapak/Künye     Cover Page

Murata Vortex İplik Eğirme Sistemi ve Tekstildeki Yeri ve Önemi
Murata Vortex Spinning System: The Role and Importance at The Textile Market
Hüseyin Gazi Örtlek, Funda Göksel
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Şantuklu İplik Üretim Teknolojisi ve İplik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma
Slub Yarn Manufacturing Technology and A Study on Yarn Properties
İlhami İlhan, Osman Babaarslan, Pınar D. Baykal
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Tekstil Terbiyesinde Biyoparlatma Uygulamaları ve Pamuklu Örme Kumaşların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi
Biopolishing Treatments in Textile Finishing and Effect on Some Physical and Chemical Properties of Cotton Knitted Fabrics
Serin Mavruz, R.Tuğrul Oğulata
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Dokuma Makinalarında Atkı Atma Sistemi Üzerine Bir Öngörü
A Forecasting on Weft Insertion System of Weaving Machines
Sadettin Kapucu, Evrim Afşar, İsmail Albayrak
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Tekstil Sektörü ve Patent Tescilleri
Textile Industry and Patent Grants
Türkay Dereli, Alptekin Durmuşoğlu
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekstil ve Mühendis (The Journal of Textiles and Engineer)  -  ISSN: 1300-7599
Yıl/Year:14   -   Sayı/Issue: 65
Kapak/Künye     Cover Page

Çelik Kumaş Panellerinin ısınma Davranışları
Heating Behaviours of Steel Fabric Panels
Ozan Kayacan, Ender Yazgan Bulgun
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Dokusuz Yüzey Jeotekstillerin Mekanik Davranışlarının Modellenmesinde Lif Davranışlarının Etkisi
Effects of Fiber Properties on Modelling The Mechanical Behaviiours of Nonwoven Geotextiles
Ü.Halis Erdoğan, Nilüfer Erdem
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Jakarlı Atkı Örme Yapıların Isıl Konfor Özellikleri
Thermal Comfort Properties of Jacquard Weft Knitted Structures
Sinem Bozdoğan, Hacer Işıktaş, Nida Oğlakçıoğlu, Arzu Marmaralı
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Dikiş Mukavemetine Etki Eden Denim Kumaş ve Dikiş İpliği Parametrelerinin Araştırılması 
Investigation of Denim Fabric and Sewing Thread Parameters Affecting Sewing Strength
Yasemin Korkmaz, Suat Çetiner
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Yardımcı Kimyasalların Asidik Ortamda Boyanan Polyester Örme Kumaşların CIELab Değerlerine Etkisinin Belirlenmesi
Determination of Effect of Auxillaries to CIELab Values of Knitted Poster Fabrics Dyed at Acidic Condition
R.Tuğrul Oğulata, Onur Balcı, N.Orhun Yonga
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Tekstil Terbiye İşletmelerinde Enerji Kullanımı - Genel Değerlendirme
The Energy Consumption of Textile Finishing Mills - General Utilization
MILLS General Utilization
Erdem Koç, Emel Kaplan
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekstil ve Mühendis (The Journal of Textiles and Engineer)  -  ISSN: 1300-7599
Yıl/Year:13   -   Sayı/Issue: 64
Kapak/Künye     Cover Page

Haşıl Levendinin Sarım Yapısının İncelenmesi
Investigation About Winding Structure of Warp Beam
R.Fettahov, M.Cihangirova, V.Kaplan
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Değişen Yüzlü Dokuma Kumaşlarda Farklı Malzeme, Dokuma Tekniği, Örgi ve Renk Kullanımıyla Görsel Etkilerin Elde Edilmesi
Production of Visual Effects Using Different Materials, Weaving Technique, Weave and Color in Double Face Woven Fabrics
N.Önlü
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Soğutucu Bir Giysi Sistemi Tasarımı ve Test Yöntemi Geliştirilmesi
Design of A Cooling Garment and Developmet The Test Method
Ö.Kayacan, A.Kurbak
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Giysi ve Kumaşlarda Termal Temas Hissi 
Thermal Contact Feeling in Fabrics and Clothings
S.Güneşoğlu, B.Meriç
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Tekstil İşletmelerinde Maliyet Hesaplamaları - İplik Maliyeti
Cost Calculation in Textile Mills - Cost of Yarn
Erdem Koç, Emel Kaplan
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text

Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Ön Maliyet Tahminleme: Ege Bölgesindeki Konfeksiyon Firmalarına Yönelik Bir Araştırma
Pre-Cost Prediction in Apparel Industry: An Investigation Regarding Clothing Companies in Aegean Region
A.Vuruşkan, E.Y.Bulgun
Özet/Abstract  Tam Metin/Full Text


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tekstil ve Mühendis dergisinin geçmiş sayılarının yer alacağı "Arşiv" sayfalarının
genel erişime açılması çalışmaları devam etmektedir...

The web page construction studies of the "Archive" section are still in progress...